1a: Fr. Freudensprung
1b: Fr. Rothermel
1c: Fr. Tscherwinka

2a: Fr. Kreis
2b: Fr. Waldmann
2c: Fr. Richardt

3a: Fr. Hedtmann
3b: Fr. Riecker
3c: Fr. Julia Müller

4a: Fr. Aydin/Fr. Ohl
4b: Fr. Liede
4c: Fr. Anja Müller

 

Individuelle Förderung: Lehrerinnen und Ansprechpartnerinnen

Grundschulförderklasse: Fr. Frieser
Sprachförderung:           Hr. Erny, Fr. Mietzschke, Fr. Bührer (Bildungsbüro)
Recheninsel:                  Fr. Müller